کش پیلاتس متری

طول : 1متر

عرض : 15 سانتی متر

سنجش