ترامپولین حفاظ دار (قطر ۱۸۰ سانتیمتر)

قطر : 137cm

سنجش