دمبل ثابت تفلونی

وزن
  • 0/5kg
  • 1.5kg
  • 10kg
  • 1kg
  • 2.5kg
  • 2kg
  • 3kg
  • 4kg
  • 5kg
سنجش