میله هالتر خم قهرمانی آستین دار

طول
  • 120cm
  • 150cm
سنجش